ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Последно обновяване: 26.07.2022 г.
Достъпвайки и използвайки този сайт, вие безусловно се съгласявате със следните условия на ползване („Общи условия“):

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Преси Николай Трайков, със седалище и адрес на управление: гр. Вроцлав, ул. Роджинна 11/13, Полша („Дружеството“), от една страна, и, от друга страна, Посетителите и Потребителите на Уебсайта: www.handmasters.bg.  

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на тези Общи условия:

„Уебсайт“ означава интернет-страницата www.handmasters.bg и нейните под-домейни.

„Посетител“ означава физическо лице, което посещава/ползва Уебсайта, без да се е регистрирало и създало профил в него.

„Потребител“ означава физическо или юридическо лице, което е ползвател на Уебсайта, извършило е съответната регистрация и е създало Потребителски профил в него. Потребителят може да се регистрира като Творец или като Почитател.

„Творец“ означава всеки потребител на Уебсайта, който е създател на Творения и ги представя в Уебсайта на различни Потребители/Посетители чрез Потребителския си профил в Уебсайта. Творците не са свързани помежду си и могат публикуват Творенията си при различни условия (включително цени и др.).

„Почитател“ означава всеки потребител на Уебсайта, който не създава и не публикува Творения.

„Услуга“ на Уебсайта означава достъп до:
 • предоставените в Уебсайта информационни ресурси и данни, рекламно-информационни съобщения и бюлетини;
 • регистрация и създаване на потребителски профил в Уебсайта, което дава възможност за:
  • публикуване на творения от Творците и свързаните с това дейности;
  • предоставяне възможност на Творците да въведат начини на връзка с тях;
  • предоставяне възможност на Творците да публикуват авторски Статии;
  • осигуряване на възможност на Почитателите да “следят” Творците и да създадат каталог с любими Творения;
  • осигуряване възможност на Потребителите да изпращат съобщения на Творците;
  • предоставяне възможност на Потребителите да "реагират" на Творения (както във Фейсбук);
  • предоставяне възможност на Потребителите да "харесват" или "не харесват" Статии;
  • предоставяне възможност на Потребителите да получават уведомления за събития настъпили в Уебсайта.

„Творение“ означава ръчно изработен продукт, плод на творческата дейност на Твореца, публикуван от Твореца чрез Уебсайта.

"Статия" означава самостоятелно, писмено произведение, написано и публикувано от Твореца чрез Уебсайта.

„Потребителски профил“ означава обособена част Уебсайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана на сървър на Дружеството, като достъпът до Потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителски имейл и парола, както и чрез автентикация посредством Фейсбук. Профилът дава възможност на Потребителя да използва, настройва, активира или деактивира използването на различни услуги на Уеб сайта, да управлява потребителско съдържание, разположено от него на сървър на Дружеството, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си за достъп, да прекрати регистрацията си в Уебсайта и др.; 

„Потребителски имейл” е персонален електронен адрес на Потребителя, посредством които Потребителя се индивидуализира при ползването на Услугите;

„Парола” е избран от Потребителя код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителския имейл служи за достъп до Потребителския профил;

„Потребителско съдържание” означава всякакви данни, информация, текст, изображение, аудио, видео, мнения и коментари, които Потребителят разполага на Уебсайта с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта за всички останали Посетители или Потребители. Потребителят носи пълна отговорност за Потребителското съдържание.

„Доставчик на разплащателни услуги“ означава трета страна, специализирана в сферата на онлайн плащанията, която Дружеството използва, за да предостави разплащателни услуги в сайта.

Лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез нея (име, данни за местонахождение, имейл, профилна снимка, снимка на корицата (както във Фейсбук), телефонен номер, линкове към профили в социални мрежи и др.).

Приложими разпоредби“ означава действащите нормативни актове и актовете на компетентните държавни органи в България и/или в Европейския Съюз, регулиращи предмета на настоящите Общи условия.

3. ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Физическо/юридическо лице може да извърши свободно регистрация и да създаде свой Потребителски профил в Уебсайта. За да се регистрира, физическото/юридическото лице трябва да попълни информацията, изискуема за създаването на Потребителски профил, и да се запознае и съгласи с Общите условия. Процедурата по регистрация се изпълнява след приемането на Общите условия.

При регистрацията си Потребителят посочва потребителски имейл и парола. Чрез тях Потребителят получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва допълнителни Услуги в Уебсайта. 

При регистрация чрез социална мрежа (понастоящем Фейсбук), Потребителят дава разрешение на Уебсайта, да използва съответната социална мрежа като средство за удостоверяване на вашата самоличност. Съгласявайки се, Потребителят разрешава на Уебсайта да използва имейла, името, фамилията и профилната снимка на Потребителя. Тези данни са необходими само и единствено за вашата идентификация в Уебсайта, както и за ваше улеснение при създаването на своя профил, и могат да бъдат променени по всяко време от секцията “Профил”.

Потребителят декларира и гарантира, че информацията, предоставена на Дружеството по време на процеса на регистрация, е действителна, вярна и пълна и носи пълна отговорност за нейната непълнота и/или несъответствие.

Дружеството не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на Потребителя, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. 

Всеки Потребител е длъжен да съхранява потребителския си имейл и паролата си конфиденциални и да не ги предоставя на трето неоторизирано лице. Потребителят носи лична отговорност за всички дейности, които възникват във връзка с неговия Потребителски профил, и се задължава да не причинява вреди на друг Потребител, трети страни или на Дружеството. Потребителят се задължава да информира незабавно Дружеството за всеки неоторизиран достъп или използване на Потребителския му профил.

С извършване на регистрацията Потребителят дава своето съгласие Личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от Дружеството за целите на настоящите Общи условия.

4. ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Уебсайтът може да бъде посещаван и разглеждан свободно без регистрация.

Потребителите са длъжни да предоставят, публикуват и съобщават точна, актуална и валидна информация на Уебсайта.

Потребителите и Посетителите нямат право да използват Уебсайта за незаконни и/или за забранени от настоящите Общи условия цели. Незаконни и/или забранени цели са, неизчерпателно: 
 • използване на клеветнически, злоупотребяващи, заплашителни, вулгарни, нецензурни или други нежелани материали, съобщения или публикации; 
 • злословничене и опетняване името на физическо или юридическо лице; 
 • снимкови/видео материали съдържащи алкохол, тютюневи изделия, наркотични вещества и други опиати, както и марки-производители на алкохол и тютюневи изделия;
 • публикации съдържащи всякакви форми на расизъм;
 • злословничество срещу която и да е група малцинство;
 • политическа тематика, както и провокации, и агитации на политическа основа;
 • копиране и публикуване на каквато и да е информация от трети лица, без тяхното разрешение; 
 • изпращане или публикуване на Уебсайта на материал, който съдържа вируси или други блокиращи устройства, които пречат или могат да попречат на работата на Уебсайта; 
 • извършване на действия за получаване на незаконен и/или неоторизиран достъп до базата данни, компютърните системи или мрежи на Уебсайта. 
В тези случаи Дружеството може да спре достъпа до Уебсайта на съответния Потребител или Посетител (включително да заличи Потребителски профил), за когото е установено, че извършва действия, противоречащи на Приложимите разпоредби и/или на настоящите Общи условия.

Дружеството си запазва правото, без предварително уведомление до Потребителите или Посетителите, да променя модулите, функциите и услугите на Уебсайта, когато това не е в противоречие с Приложимите разпоредби.

Дружеството не носи отговорност при невъзможност за изпълнение на задълженията си по Общите условия в случаите на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет, извънредно положение, карантина или извънредни епидемични мерки, или други събития извън контрола на Дружеството, включително когато Потребителят или Посетителят не може да осъществи достъп до Уебсайта поради хардуерен проблем при него, проблем с интернет свързаност и други.

5. УВЕДОМЛЕНИЯ

По подразбиране Потребителите получават уведомления на имейла, с който са осъществили регистрацията си в Уебсайта, както и в самия Уебсайт (подобно на Фейсбук), за събития случили се в Уебсайта. Потребителите имат възможност да изключат уведомленията, от които не се интересуват, както и на всички, от настройките на своя профил.

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА СТАТИИ

Уебсайтът предоставя възможност на Творците да публикуват автентични статии, свързани с тематиката на Уебсайта, както и такива, които: 
 • целят да допринесат и обогатят културните и морални ценности на обществото;
 • целят да подействат вдъхновяващо, облагородяващо, образователно и/или мотивиращо за обществото;
 • целят да имат развеселителен ефект;
 • не нарушават т.4 на настоящите Общи условия.
Чрез настоящите Общи условия, Творците дават съгласието си, Статиите им да бъдат използвани от Дружеството с информационна и образователна цел, с цел популяризирането на Твореца-автор на Статията, както и на самия Уебсайт.

7. СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Уебсайта дава възможност на Посетителите да се абонират чрез своя имейл адрес за седмичния бюлетин.

Посетителите могат да се отпишат по всяко време от седмичния бюлетин, чрез натискане на връзка в най-долната част на бюлетина.

8. ТВОРЕНИЕ НА ДЕНЯ

Творение на деня е Творението събрало най-много реакции за предишния ден за най-кратък срок след публикуването му.

Творението на деня се публикува на главната страница на Уебсайта за 24 часа, както и на Фейсбук страницата на Уебсайта в момента на обяваването му за Творение на деня.

Творение може да бъде Творение на деня само веднъж седмично.

9. ТВОРЕНИЕ НА СЕДМИЦАТА

Творение на седмицата е Творението на деня с най-много реакции за седмицата.

Творение, може да бъде Творение на седмицата само веднъж месечно. В случай, че Творение вече е било Творение на седмицата в текущия месец, се избира следващото по брой реакции Творение, отговарящо на същите  критерии.

Творението на деня се публикува най-отгоре в седмичния бюлетин.

10. ПРОМОТИРАНЕ НА ТВОРЕНИЕ

Творците могат да промотират своите Творения на главната страница на Уебсайта, както и в категорията на Творението за 3, 7, 14 или 28 дни. Творенията промотирани на главната страница се промотират автоматично и в своята категория, както и в резултатите от търсенето. Творения промотирани само в своята категория биват промотирани и в резултатите от търсенето.

Творенията промотирани на главната страница на Уебсайта се показват на ротационен принцип - при всяко зареждане на страницата, на случаен принцип, Уебсайта показва на Потребителя дадено промотирано Творение само веднъж. Процеса продължава, докато Уебсайта покаже на Потребителя всички промотирани Творения. След това цикъла се повтаря. По този начин Уебсайта гарантира, че на всеки Потребител ще покаже всички промотирани Творения.

Творенията промотирани в своята категория се показват преди непромотираните Творения. Същото се отнася и при резултатите от търсенето на Творение.

Цените за промотиране на главната страница са както следва: 
 • за 3 дена - 1.29 лв.
 • за 7 дена - 1.49 лв.
 • за 14 дена - 1.79 лв.
 • за 28 дена - 1.99 лв.
Цените за промотиране в категорията на творението са както следва:
 • за 3 дена - 0.99 лв.
 • за 7 дена - 1.19 лв.
 • за 14 дена - 1.49 лв.
 • за 28 дена - 1.69 лв.

11. АБОНАМЕНТИ ПЛАНОВЕ

Творците могат да се абонират за 30-дневен абонаментен план. Абонаментните планове, както и техните цени са детайлно описани в секцията Абонаментни планове.

Абонаментните планове се обновяват автоматично, като за целта Творецът бива таксуван от Доставчика на разплащателни услуги, в деня на изтичането на абонамента. Творецът бива уведомен по имейл, както и в страницата, че ще бъде таксуван 48 часа преди изтичането на абонамента.

12. ПРЕКЪСВАНЕ НА АБОНАМЕНТЕН ПЛАН

Творците могат да прекъснат абонаментния си план по всяко време от профила си. В този случай автоматичното плащане и обновяване на абонаментния план се прекъсват, но самия план продължава да функционира до изтичането на 30-дневния му период.

13. ПЛАЩАНИЯ

Дружеството използва Доставчик за разплащателни услуги, чрез който се осъществяват всички разплащателни операции. Дружеството не съхранява никакви данни за разплащане на своите сървъри (номера на кредитни/дебитни карти, CVC кодове и др.). Всички тези данни се съхраняват при Доставчика на разплащателни услуги.

14. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на Уебсайта - текстове, изображения, видео и аудио, бази данни, софтуер и други ресурси („Съдържанието“), извън Потребителското съдържание, принадлежи на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството, и е обект на закрила съгласно Приложимите разпоредби. 

Чрез настоящите Общи условия, Творците дават съгласието си, снимките им да бъдат използвани от Дружеството, с цел популяризиране на Творенията им, както и на самия Уебсайт.

Потребителят или Посетителят има достъп до Съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако (а) се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване с нетърговска цел, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, или (б) в случай, че Потребителят или Посетителят е получил изрично съгласие от съответните правоносители. 

Всички търговски марки, които се реферират в Уебсайта, са собственост на съответния техен притежател. Нищо, което се съдържа в Уебсайта, не трябва да се възприема или тълкува като лицензиране или предоставяне на право за ползване на авторско право, патент или търговска марка, притежавана от Дружеството или трета страна.

Уебсайтът може да включва съдържание, предоставено от трети страни. Информацията в тези материали, както и друго Потребителско съдържание, различно от съдържанието, предоставено от Дружеството, са отговорност на лицето, публикувало тези материали. Дружеството не носи отговорност за публикувани материали и за тяхното съдържание.

15. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Без да се засяга каквото и да е средство за правна защита, което Дружеството може да има срещу Потребител или Посетител, то може да прекрати или преустанови незабавно и без предизвестие достъпа до и използването на Уебсайта или Потребителския профил, ако:
 • Дружеството установи, че Потребител или Посетител е нарушил някое условие от настоящите Общи условия;
 • Дружеството не е в състояние да провери точността или валидността на предоставената от Потребител или Посетител информация;
 • Дружеството установи измамни, злоупотребяващи или незаконни действия от Потребител или Посетител.

16. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Дружеството си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време. Промяната на Общите условия се публикува на Уебсайта чрез съобщение на страницата. Най-новата версия винаги е достъпна на Уебсайта www.handmasters.bg.

17. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ. ОТГОВОРНОСТ

Възможно е препратки от Уебсайта, поставени като връзка чрез кликване, да сочат към сайтове и услуги на трети страни. Тези връзки се предоставят единствено за удобство и информация на Потребителите и Посетителите и не трябва да се тълкуват като препоръка. Дружеството не поема никаква отговорност за съдържанието на тези сайтове. 

Съдържанието се предоставя безплатно и трябва да се ползва само с информативна цел. Използването на информация от Уебсайта или от сайт, към който този препраща, става изцяло на отговорност и риск на Посетителя или Потребителя. Дружеството по никакъв начин не гарантира за съдържанието на Уебсайта и не носи отговорност за каквито и да е вреди, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация, от прекъсване на бизнес или други щети, произтекли от употребата или невъзможността за употреба на Уебсайта.

18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

Тълкуването, валидността и изпълнението на тези Общи условия, както и всички права и задължения на страните по тези Общи условия, се ръководят от разпоредбите на българското законодателство.

Всякакви спорове, възникнали от или свързани с тези Общи условия, се решават по взаимно съгласие в дух на разбирателство. Ако спорът не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, той се отнася за разрешаване от компетентния съд в Република България.

Алтернативен способ за извънсъдебно решаване на спорове, възникнали от или свързани с тези Общи условия, е използването на Платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), осигурена от Европейската комисия: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

19. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Дружеството обработва личните данни на Потребители и Посетители съгласно своята Политика за поверителност, достъпна на интернет страницата: www.handmasters.bg.

Изображенията в Уебсайта са илюстративни.
Продължавайки напред, Вие се съгласявате с общите условия !