ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Последно обновяване: 22.03.2022 г.
Защитата на личните данни е от голямо значение за нас и искаме процесът по обработка на вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за вас. За тази цел имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени вашите лични данни („Политика за поверителност“).

Кой носи отговорност за личните ви данни?
Администратор на вашите лични данни е:

Преси Николай Трайков („Дружеството“)

ЕИК 8992876483, гр. Вроцлав, ул. Роджинна 11/13, Полша.

Длъжностно лице по защита на личните данни: Николай Трайков

моб. тел: +48 727 856 873; имейл: nikolay@handmasters.bg
 

Използване и защита на ваши лични данни
Използването на интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО www.handmasters.bg в режим на преглед може да бъде направено без необходимостта от въвеждане на ваши лични данни.

Въпреки това, ако желаете да се възползвате от пълните функционалности на страницата, обработването на ваши лични данни вероятно ще бъде необходимо.

ДРУЖЕСТВОТО се придържа стриктно към обработването на възможно минималния обем от лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо и няма друго законово основание за такава обработка, ние ще поискаме вашето съгласие. 

За какво обработваме вашите лични данни?
Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от вас, ще ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Ако основанието, на което обработваме вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на вашите данни.

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме вашата информация.

Къде съхраняваме вашите данни?
Данните, които събираме от вас, се съхраняват в базите данни на сървъра на ДРУЖЕСТВОТО.

Кой има достъп до вашите данни?
Получатели на личните ви данни могат да бъдат:
 • Служители на ДРУЖЕСТВОТО;
 • Обработващи данни от името на ДРУЖЕСТВОТО;
 • Трети страни – под-доставчици на услуги на ДРУЖЕСТВОТО, когато е необходимо. 

Когато желаете да ползвате услуга, която ДРУЖЕСТВОТО предоставя, и за целта събираме ваши лични данни, обработваната информация е в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията ни. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато това е посочено в закон.

ДРУЖЕСТВОТО не прехвърля, не продава и не разменя вашите данни за маркетингови цели. 
ДРУЖЕСТВОТО не предава вашите данни към трета държава или на международна организация.

Какви са вашите права?

Право на информация и достъп
По всяко време имате право да поискате информация относно личните ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете се с нас, след което вашите лични данни ще ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост
Когато ДРУЖЕСТВОТО обработва вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.
Също така, когато упражнявате правото си на преносимост, имате право да получите пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на коригиране
Имате право да поискате коригиране на вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате потребителски профил на уеб сайта www.handmasters.bg , можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Имате право по всяко време да поискате изтриване на всички лични данни, обработвани от ДРУЖЕСТВОТО, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне в случай, че се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други).

Право на ограничаване на обработването
Имате право да изискате ограничаване на обработването при наличие на правен спор между ДРУЖЕСТВОТО и вас до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Когато сте изискали ограничаване на обработването, ДРУЖЕСТВОТО ще ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Право на възражение срещу обработването въз основа на легитимен интерес
Имате право да възразите срещу обработване на личните ви данни въз основа на легитимния интерес на ДРУЖЕСТВОТО. Ние ще прекратим обработването на личните ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата ви или поради съдебни искове. 

Право на възражение срещу директния маркетинг
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
 • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел;
 • като редактирате настройките във вашия профил на уеб сайта www.handmasters.bg.

Право на жалба до надзорен орган
Ако смятате, че ДРУЖЕСТВОТО обработва вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас.
Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда, ако считате, че са нарушени правата ви във връзка с обработването и защитата на личните ви данни.

Как можете да упражните вашите права?
Можете да упражните вашите права с писмено или електронно заявление до ДРУЖЕСТВОТО. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява  искането, предпочитаната форма за комуникация и действия по искането. Необходимо е да посочите датата на подаване, адрес за кореспонденция, както и да подпишете искането.

Категории данни, които обработваме:
 • Персонални детайли - име, фамилия, имейл, профилна снимка, снимка на корицата, линкове към профили в социални мрежи, линкове към персонален уебсайт и блог.
 • Данни за покупки на стоки и/ или услуги от страна на клиента, ако има такава функционалност.

Легитимен интерес на администратора или на трета страна
Когато обработваме лични данни, нашият легитимен интерес се основава на:
 • защита на информационните ни системи;
 • управление на бизнес процесите ни в полза на всички наши служители и/или собственици;
 • оптимизиране на бизнес процесите ни.

Колко дълго съхраняваме личните ви данни?
Освен ако в настоящата Политика за поверителност не е посочено друго, пазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас, за да:
 • ви предоставим услугите, които сте поискали;
 • спазваме законови разпоредби, включително за периода, изискван от данъчни или други публични органи;
 • във връзка с възможен иск или защита в съда.

Интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО използва бисквитки (cookies). "Бисквитките" са текстови файлове с малко количество данни, които интернет страницата съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

На интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО се използват „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигната интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО. Чрез използването на "бисквитки" можем да предоставим на потребителите на този уеб сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без тази функционалност.

Можете винаги да изключите както „бисквитките“ на ДРУЖЕСТВОТО, така и „бисквитките“ на трети страни чрез съответна настройка на браузъра. В този случай е възможно да се загуби част от функционалността на някои от услугите в интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО.
В случай че се ползва линк, който препраща в друга интернет страница, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ДРУЖЕСТВОТО няма контрол.

Използване на Google Analytics (с функция за анонимизиране)
На интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО е интегриран компонентът Google Analytics (с функцията анонимност). Google Analytics е услуга за уеб анализ, която събира, заедно с останалите данни, данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице, кои под-сайтове са били посетени или колко често и за каква продължителност са били гледани под-сайтовете. Използваме тази функционалност за анализ на трафика на нашия уебсайт, с цел неговото оптимизиране.

Операторът на компонента на Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Регистрация на нашата интернет страница
Имате възможност да се регистрирате на интернет страницата ни, като посочите лични данни. Въведените в регистрационната форма лични данни се събират и съхраняват изключително за наша вътрешна употреба. Ако естеството на услугата налага, може прехвърлим данни към под-доставчици (например куриерски услуги), които също са администратори на лични данни,  при спазване на законовите изисквания.

Регистрацията с доброволно посочване на лични данни има за цел да ни даде възможност да ви предоставим съдържание или услуги, които могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители. Можете да промените по всяко време личните данни, посочени по време на регистрацията, или да ги изтриете напълно от базата ни данни.

Регистрация чрез трета страна (Facebook)

С цел вашето удобство, чрез натискането на само един бутон, имате възможност да се регистрирате, а впоследствие и автентикирате, посредством Facebook. Информацията, която извличаме от тези мрежи е съвсем базова и ни е необходима само и единствено, за да ви идентифицира, както и улесни, при създаването на своя профил в Уебсайта. Тази информация включва вашите имейл, име, фамилия и профилна снимка. Разбира винаги можете да промените тези данни от вашия профил.

Връзки към други интернет страници
Тази Политика за поверителност не покрива препратките в уебсайта ни към други интернет страници. Препоръчваме ви да се запознаете с политиките за поверителност на другите интернет страници, които посещавате.


Актуализиране на нашата Политика за поверителност
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт www.handmasters.bg.
Продължавайки напред, Вие се съгласявате с общите условия !